About us

ที่มา 

กลุ่มวิจัยฟิสิกส์ทฤษฎีเพชรบูรณ์ เป็นชุมชนวิชาการของคณาจารย์ นักศึกษา ทางฟิสิกส์ทฤษฎีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (มรภ. พช.) และเครือข่ายวิจัย กลุ่มวิจัยนี้ได้ถือกำเนิดขึ้นจากการขอเข้าหารือและเยี่ยมคารวะอธิการบดี มรภ. พช. (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์) โดย ศาสตราจารย์ ดร. บุรินทร์ กำจัดภัย (NAS มหาวิทยาลัยมหิดล) และ ดร. อาทิตย์ หู้เต็ม (มรภ. พช.) เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ในการสร้างชุมชนวิชาการฟิสิกส์ทฤษฎีขนาดเล็กที่มีความเป็นเลิศขึ้นที่ มรภ. พช.

 

[Captions: The 19th October  2022 meeting: from left  (1) Artit Hutem (2) Preecha Srireongrit and (3) Burin Gumjudpai]

วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ท่าน ศ.ดร. บุรินทร์ กำจัดภัย ได้นำป้ายไฟฟ้า Phetchabun Theoretical Physics Group มามอบให้กับ ผศ.ดร.อาทิตย์ หู้เต็ม ณ เวลา 20.56 น. และได้ทำการสอนการใช้ เว็บไชต์ Phetchabun Theoretical Physics Group โดยโปรแกรม WordPress.com อย่างละเอียด ซึ่งผศ.ดร.อาทิตย์ หู้เต็มได้จัดทำเว็บไชต์เพิ่มเติมขึ้นตามลำดับ ซึ่งทางPhetchabun Theoretical Physics Group ต้องขอขอบพระคุณท่าน ศ.ดร. บุรินทร์ กำจัดภัย เป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ


วัตถุประสงค์

  • เพื่อสร้างชุมชนทางวิชาการฟิสิกส์ทฤษฎีขนาดเล็กที่มีความเป็นเลิศขึ้นที่ มรภ. พช.
  • เพื่อผลิตผลงานวิจัยทางฟิสิกส์ทฤษฎีคุณภาพสูงขึ้นที่ มรภ. พช.
  • เพื่อบริการวิชาการองค์ความรู้แกนหลักทางทฤษฎีฟิสิกส์บริสุทธิ์แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา

สถานที่ตั้ง

  • ชั้น 2 อาคารสิรินธร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
Social Share