Short Courses and SEP Fest Schools

Short Courses

  • การฝึกอบรม

 

 


SEP Training Station

 

กลุ่มวิจัยฟิสิกส์ทฤษฎีเพชรบูรณ์ได้รับการเลือกให้เป็น “สถานีฝึกอบรมถาวร” ซึ่งเป็นศูนย์การทำงานกิจกรรมของเครือข่ายความร่วมมือ September Physics ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นคณาจารย์ใน 9 มหาวิทยาลัยและนายกสมาคมฟิสิกส์ไทย

กลุ่มวิจัยฟิสิกส์ทฤษฎีเพชรบูรณ์และสาขาวิชาฟิสิกส์ มรภ พช. จึงเป็นเจ้าภาพจัด SEP Fest School อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นโอกาสอันดีของนักศึกษาปริญญาตรีและโทของ มรภ. พช. ครู อาจารย์ในสถาบันใกล้เคียงในการได้รับการถ่านทอดความรู้ทางฟิสิกส์ทฤษฎีขั้นพื้นฐาน

 

  • The 1st SEP Fest School “in memoriam of Wasu Suchantabut”
    โรงเรียนเทศกาลของเครือข่าย SEP “เพื่อรำลึกถึง วสุ สุฉันทบุตร”
Social Share